Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 30 Wrze?nia 2020.
Imieniny obchodz?: Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim
ma zaszczyt zaprosi? sympatyków i cz?onków naszej stra?y na Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
które odb?dzie si? 30 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 w GOK w Majdanie Królewskim
Gminne zawody Sportowo Po?arnicze 2015
Huta Komorowska - 23.06.2015 r.

I miejsce - OSP Majdan Królewski
II miejsce - OSP Komorów
III miejsce - OSP Krz?tka
IV miejsce - Wola Rusinowska
V miejsce - Huta Komorowska
VI miejsce - Rusinów
VII miejsce - Brzostowa Góra
Gminne Obchody Dnia Stra?aka
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim

ma zaszczyt zaprosi?

na Gminne Obchody Dnia Stra?aka

które odb?d? si? 23 maja 2015 r. (sobota)

Porz?dek uroczysto?ci:
15:30 Zbiórka zaproszonych go?ci i jednostek OSP
przed ko?cio?em ?w. Bart?omieja w Majdanie Królewskim
16:00 Uroczysta Msza ?w. w intencji Stra?aków
17:00 Przemarsz zaproszonych go?ci, pocztów sztandarowych
oraz jednostek OSP do GOK w Majdanie Królewskim
17:15 Capstrzyk stra?acki w GOK w Majdanie Królewskim
NABÓR DO NASZEJ OSP
ZOSTA? STRA?AKIEM OSP !

Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Majdanie Królewskim
og?asza nabór dla osób chc?cych do??czy? do naszej jednostki!

Je?li lubisz dreszczyk emocji, interesujesz si? tematyk? po?arnictwa i ratownictwa, chcia?by?/chcia?aby? pomaga? innym - do??cz do Nas!

Kandydat/kandydatka do s?u?by w Ochotniczej Stra?y Po?arnej powinien/powinna:
- zg?osi? si? do Prezesa, Naczelnika lub innego druha z miejscowej OSP,
- by? gotowym/gotowa, aby nie?? pomoc innym o ka?dej porze dnia i w ró?nych warunkach,
- by? ch?tnym/ch?tna do wspó?pracy i wykonywa? rozkazy dowódcy,
- mie? uko?czone 18 lat i dobr? kondycj? psychiczn?, fizyczn? oraz zdrowotn?,
- wykonywa? prace u?yteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP,
- zapozna? si? ze specyfikacj? jednostki, wyposa?eniem, obs?ug? podstawowego sprz?tu po?arniczego i jego konserwacj?.


Gwarantujemy ?wietn? zabaw? podczas zbiórek i treningów, po??czon? ze zdobywaniem wiedzy oraz wiele innych atrakcji.
Wnioski i zapytania prosimy kierowa? na adres ospmk(at)op(kropka)pl
zapraszamy te? w poniedzia?ek 27.04.2015 o 17 do remizy.

"S? ludzie niepospolici, b?yszcz?cy gor?cym sercem,
potrzebni w swoim czasie,
nape?niaj?cy swym ?wiat?em nowe indywidualno?ci,
odpowiadaj?cy potrzebom chwili".
Zebranie sprawozdawcze
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim
ma zaszczyt zaprosi? na Walne zebranie Sprawozdawcze za 2014 rok
które odb?dzie si? 31 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00 w GOK w Majdanie Królewskim

Porz?dek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodnicz?cego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwa?
i wniosków.
3. Przyj?cie porz?dku zebrania
4. Sprawozdanie z dzia?alno?ci
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu dzia?alno?ci i planu finansowego na rok bie??cy.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarz?du OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyj?cie planu dzia?alno?ci i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podj?cie uchwa? i przyj?cie wniosków do realizacji.
13. Zako?czenie zebrania.
INFORMACJA
Je?eli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego b?dzie zamkni?ty, mo?na skorzysta? z innych przychodni POZ dost?pnych w pobli?u miejsca zamieszkania, gdzie ka?dy pacjent mo?e liczy? na niezb?dn? pomoc.

Ponadto:
1. Niezb?dn? pomoc medyczn? ?wiadcz? inne POZ, które podpisa?y umowy, szpitalne izby przyj??, SOR-y oraz punkty nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej (ca?odobowo).

2. Ka?dy ubezpieczony mo?e wybra? lekarza, piel?gniark? i po?o?n? POZ.
Nie obowi?zuje rejonizacja. Ubezpieczony ma prawo do bezp?atnej zmiany trzy razy w roku.

3. Informacje dotycz?ce dost?pu do ?wiadcze? lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mo?na uzyska? ca?odobowo (do odwo?ania) pod numerem infolinii 800 804 009 funkcjonuj?cym w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie.

4. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta dzia?a bezp?atna infolinia: 800 190 590 (czynna od poniedzia?ku do pi?tku od godz. 9.00 do 21.00).

5. W ww. punktach informacyjnych mo?na tak?e zg?asza? trudno?ci w dost?pie do kart pacjenta znajduj?cych si? w dotychczasowych POZ.

Wykaz przychodni POZ z terenu powiatu kolbuszowskiego

Inspekcja gotowo?ci operacyjnej
W dniu 3.12.2014r. w jednostce OSP Majdan Królewski zosta?a przeprowadzona inspekcja gotowo?ci operacyjnej.
Kontrola rozpocz??a si? o godzinie 10:23 alarmem og?oszonym na polecenie kontroluj?cych za po?rednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej poprzez system selektywnego alarmowania. Na alarm stawi?o si? 6 ratowników. Kolejnym elementem poddanym kontroli by?o sprawdzenie gotowo?ci
operacyjnej ratowników: ilo?ci cz?onków OSP powo?anych w sk?ad
Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT), poziomu ich wyszkolenia,
wyposa?enia w odzie? specjaln? i ?rodki ochrony indywidualnej oraz ekwipunek osobisty. Nast?pnie przyst?piono do sprawdzenia gotowo?ci i stanu technicznego pojazdów, sprz?tu silnikowego i ratowniczego oraz sprz?tu ??czno?ci. Ca?o?? wymaganej dokumentacji, któr? poddano kontroli i weryfikacji by?a kolejnym punktem kontroli.
Ogólna ocena ko?cowa da?a wynik: BARDZO DOBRY.
Bardzo dobra ocena z kontroli potwierdza wysoki poziom wiedzy, wyszkolenia i wyposa?enia ratowników naszej jednostki jak te? przygotowania do prowadzenia dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, których w tym roku mamy ju? 57.
Gratulacje dla ratowników obecnych na kontroli za profesjonalizm i dyspozycyjno??.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.205.93.2
Bannery