Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 19 Styczenia 2021.
Imieniny obchodz?: Marta, Henryk, Mariusz, Erwin
Szkolenie z ratownictwa technicznego
W dniach od 8 do 18 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej odby?o si? "Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla stra?aków ratowników OSP".
Tematami zaj?? teoretycznych i praktycznych by?o:
* wypadki drogowe - statystyka i przyczyny,
* budowa pojazdów samochodowych,
* hydrauliczne urz?dzenia ratownicze,
* organizacja akcji ratownictwa technicznego,
* metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów,
* post?powanie w czasie akcji z wyst?powaniem substancji niebezpiecznych,
* post?powanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
Szkolenie z wynikiem pozytywnym uko?czy?o 5 stra?aków OSP z naszej jednostki.
Przeka? 1% swojego podatku dla naszego OSP
Pomó? ratuj?cym ?ycie - przeka? 1% z podatku na rzecz OSP w Majdanie Królewskim

Nie oddawaj pieni?dzy Urz?dowi Skarbowemu

To prostsze ni? my?lisz – wystarczy tylko wype?ni? 4 pola...
Nie musisz wysy?a? ?adnych przelewów.


Kliknij by powi?kszy?
2012.11.24 Wypadek w Brzostowej Górze
Oko?o godziny 13.25 stra?acy z OSP Majdan Królewski zostali zadysponowani do zderzenia 3 pojazdów w Brzostowej Górze. Po dotarciu na miejsce okaza?o si?, ?e dosz?o do zderzenia 3 pojazdów: Hondy Accord, Audi A6 i Fiata Punto. Ostatni z pojazdów le?a? na dachu w rowie. Na miejsce dojecha?a równie? karetka pogotowia, a tak?e stra?acy z JRG KP PSP Kolbuszowa oraz radiowóz Policji z Kolbuszowej. 3 ranne osoby zosta?y zabrane do Szpitala w Kolbuszowej celem dalszych bada?. Droga by?a ca?kowicie zablokowana przez ponad 3 godziny. Dzia?ania zako?czono oko?o 16.30.
20121031 Inspekcja gotowo?ci operacyjnej.
31 pa?dziernika br. o godzinie 10:46 w naszej jednostce mia?a miejsce inspekcja gotowo?ci operacyjnej przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z Kolbuszowej.

Tradycyjnie oceniane by?o m.in.: alarmowanie jednostki, gotowo?? operacyjna ratowników OSP; gotowo?? (stan techniczny) pojazdu, sprz?tu silnikowego i ??czno?ci oraz innego sprz?tu ratowniczego. Szczególnie sprawdzane tym razem by?o posiadanie odpowiednich szkole? i bada? przez ratowników uczestnicz?cych w dzia?aniach. A tak?e dokumentacji samochodów.
Za ca?o?? przeprowadzonej inspekcji otrzymali?my ocen? bardzo dobr?.
12 pa?dziernika 2012 ?wiczenia rat-tech i aparaty ODO
2012.10.12 ?wiczenia ratownictwo techniczne oraz aparaty Ochrony Dróg Oddechowych- Kolbuszowa
9 lipca 2012 r. nawa?nica - zalana 9-ka
9 lipca 2012 r. oko?o godz. 17:30 przez teren naszej Gminy przetoczy?a si? obfita ulewa po??czona z gradem i wy?adowaniami atmosferycznymi. Szacunkowo spad?o od 70 – 90 litrów wody na 1m2. Opady trwa?y z przerwami oko?o 45 minut. Niestety nie oby?o si? bez strat: zalane podwórka i piwnice, przewrócone drzewa, po?amane ga??zie, woda podtopi?a tak?e przebiegaj?c? przez Majdan Królewski drog? krajow? nr 9.
Stra?acy z OSP Majdan Królewski w sile dwóch zast?pów zostali wezwani do zalanej drogi krajowej Nr 9 na 149 km (ul. Tarnobrzeska). Studzienki ?ciekowe nie nad??a?y z odbieraniem wody opadowej, przez co jezdnia krajowej trasy nr 9 zosta?a zalana na ca?ej szeroko?ci, a tak?e okoliczne podwórka i piwnice. Do stra?aków z OSP Majdan Królewski do??czyli stra?acy z JRG PSP Kolbuszowa (2 zast?py) i OSP Huta Komorowska 1 zast?p. Dzia?ania polega?y na wypompowywaniu wody z zag??bienia na ?uku drogi za pomoc? pomp szlamowych. W szczytowym momencie pracowa?o ich ??cznie 8 sztuk z sumaryczn? wydajno?ci? oko?o 7 000 l/min.
W trakcie wypompowywania wody jeden zast?p z OSP Majdan Królewski uda? si? do drzewa przewróconego na budynek gospodarczy i linie energetyczne w Brzostowej Górze, dodatkowo zadysponowano tam zast?p z OSP Brzostowa Góra. Po uprz?tni?ciu drzewa stra?acy udali si? na nast?pn? interwencj? na ulic? Sandomiersk?, gdzie usuwali drzewo tarasuj?ce przejazd. Po udro?nieniu drogi nr 9 jeden zast?p uda? si? na ul. Narutowicza do wypompowywani wody z zalanej stolarni i nast?pnie do wypompowywania wody z piwnicy na ul. Sandomierskiej. Dzia?ania zako?czono oko?o 21.
2012.07.11 Nowy ci??ki samochód ratowniczo-ga?niczy dla OSP Majdan Królewski
11 lipca 2012 stra?acy ochotnicy z OSP Majdan Królewski odebrali z firmy Bocar z Korwinowa pod Cz?stochow? fabrycznie nowy ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy. Samochód zosta? zbudowany na podwoziu Mercedesa Atego 1629 AF (4×4), posiada sze?cioosobow? kabin? za?ogow?, zbiornik na wod? o pojemno?ci ponad 4 000 litrów, zbiornik na ?rodek pianotwórczy 400 litrów, autopomp? o wydajno?ci 3200 l/min (dla porównania poprzedni wóz OSP – Star 266 GBA ma zbiornik 2300 l i autopomp? 2000 l/min).
Nowy samochód zosta? pozyskany dzi?ki staraniom Druhów z OSP w Majdanie Królewskim, Wsparciu Wójta Gminy Majdan Królewski i Rady Gminy Majdan Królewski, a tak?e ?rodkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych.
Jest to jedyny ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy z tak du?ym (4 000 litrów wody) zbiornikiem i wydajn? (3 200 litrów/minut?) autopomp? na terenie gminy, co pozwala? b?dzie na skuteczne gaszenie du?ych po?arów w miejscach, gdzie istniej? problemy z zaopatrzeniem wodnym (z dala od hydrantów).

zdj?cia nowego nabytku
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.232.133.141
Bannery