Nawigacja
Strona Główna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Członkowie OSP
Zarząd naszej OSP
Teren działania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjęć
GALERIA ZDJĘC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Ważne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strażaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremoniał
10 przykazań strażaka
Ochrona PPoż
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓŻNE
FORUM OSP
Linki/Odnośniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gości
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 21 Styczenia 2020.
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław, Nora
Organizacja OSP
Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.
Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkami OSP mogą być:

Osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
osoby prawne.

Członkowie OSP dzielą się na:

czynnych,
młodzieżowych drużyn pożarniczych,
wspierających,
honorowych.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie .
Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwój OSP, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność.
Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
wybierać i być wybierani do władz OSP,
uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
używać munduru i odznak.

Do obowiązków członka czynnego należy:
aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym,
dbać o mienie OSP,
regularnie opłacać składki członkowskie.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

Członkostwo ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia z OSP,
wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu OSP,
skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
likwidacji OSP,
śmierci,
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Władzami OSP są:
walne zebranie - najwyższa władza OSP,
zarząd - 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
komisja rewizyjna - 3 członków wybranych przez walne zebranie.


Do kompetencji walnego zebrania należy:
podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży.
Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:
reprezentowanie interesów OSP
, realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
zwoływanie walnego zebrania,
niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
informowanie sądu rejonowego i organu prowadzącego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP,
udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udzielanie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno - technicznych, organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarowego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej członków OSP,
kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciw pożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich, składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
35.168.111.191
Bannery