Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
Ceremonia?
Uchwa?? ZG ZOSP RP nr 96 z dnia 27 pa?dziernika 2000 r. wprowadzono: "Regulamin umundurowania", "Regulamin sztandarów", "Regulamin nadawania odznak i wyró?nie?" oraz "Ceremonia?".

I. ZASADY NOSZENIA ODZNAK, ODZNACZE? I MEDALI:
Z?oty Znak Zwi?zku umieszczony powinien by? na wst?dze pod ko?nierzem koszuli, tak aby byt widoczny 1 cm poni?ej w?z?a krawata, a nie wpi?ty do munduru. Odznaka "Stra?ak Wzorowy" powinna by? wpi?ta bezpo?rednio na ?rodku górnej prawej kieszeni munduru, mi?dzy klap? a wszyciem dolnym kieszeni. Odznaka "Za wys?ug? lat" ma by? noszona po?rodku prawej strony klapy górnej kieszeni munduru, mi?dzy guzikiem a krajem klapy patrz?c z przodu. Odznaczenia (ordery, krzy?e zas?ugi) odznaki (np. medale za zas?ugi dla po?arnictwa) itp. powinny by? przypi?te 5,5 cm ponad górn? kraw?dzi? klapy lewej kieszeni munduru, stosuj?c zasad? symetrii, nosz?c tylko klas? najwy?sz? dla danego odznaczenia lub odznaki. Baretki odznacze? i odznak powinny by? wszyte bezpo?rednio przy kraw?dzi lewej klapy kieszeni górnej munduru, stosuj?c zasad? symetrii i nosz?c baretki tylko najwy?szej klasy odznaczenia lub odznaki, Na klapach i pagonach mundurów oraz koszul nale?y nosi? tylko emblematy zwi?zkowe i to prawid?owo wszyte oraz rozmieszczone, nie nosi? dodatkowo emblematów PSP i innych. Do czapek rogatywek nie powinny by? przypi?te orze?ki PSR Wojska Polskiego, S?u?by Wi?ziennej itp. Nie nale?y nosi? przy czapkach rogatywkach z?otych galonów, pasków bia?ych, srebrnych, metalowych pasków lub z?otych oku?. Czapki rogatywki powinny odpowiada? dystynkcjom noszonym na ko?nierzach umundurowania lub przy klapie lewej kieszeni munduru lub bia?ej koszuli. Wyeliminowane powinny by? z umundurowania stra?aków ochotników sznury oraz czapki PSR.

II. REGULAMIN UMUNDUROWANIA:
Sznur galowy musi by? przypi?ty do guzika pod pagonem munduru, przy wszyciu r?kawa po prawej stronie i do pierwszego górnego guzika zapi?cia munduru, a nie pod pagon do guzika przy szyi (nagminne zjawisko), natomiast przy koszuli letniej sznur galowy powinien by? przypi?ty do guzika pod pagonem prawym, przy wszyciu r?kawa, a warkocz z pomponem do guzika pod klap? kieszeni prawej. Sznura galowego do munduru nie u?ywa? np.: w czasie narad, odpraw, pe?nienia s?u?by porz?dkowej, zawodów, manewrów itp. Cz?onkowie pocztu sztandarowego powinni wyst?powa? tylko w ubiorze galowym z jedn? szarf? zwi?zkow? w?o?on? pod pagon prawy munduru, a nast?pnie prowadzon? sko?nie na lewe biodro. Odznaczenie lub odznak? na sztandar wpina? do specjalnego uchwytu (kolucha), który wkr?ca si? w drzewce na wysoko?ci górnej kraw?dzi p?ata sztandaru, tak aby podczas prezentacji sztandaru wst?ga z odznaczeniami lub odznak? znajdowa?a si? przy p?acie ze Znakiem Zwi?zku. Odznaka na sztandarze powinna by? wszyta pod kokard? wst?gi, a nie wpinana za pomoc? szpilki i to byle gdzie. Karabi?czyk, za pomoc? którego wpina si? odznak?, powinien by? przed uroczysto?ci? poddany próbie, aby z lekko?ci? mo?na by?o go wpi??, dekoruj?c sztandar. Dowódca prowadz?cy uroczysto??, inni dowódcy pododdzia?ów, stra?acy na uroczysto?ciach z udzia?em sztandarów i wr?czeniem odznacze? lub odznak, wyst?puj? wy??cznie w umundurowaniu galowym, a nie koszulach letnich. Aby zachowa? pozory jednolito?ci umundurowania, nale?y tak formowa? szyk, aby stra?acy maj?cy stare wzory umundurowania, buty cywilne (chocia? to niedopuszczalne) stali obok siebie, wewn?trz kolumny, w drugim szeregu. Do munduru wyj?ciowego nie nale?y nosi? krawatów cywilnych lub kolorowych koszul. Skarpety powinny by? czarne, jednolite, bez wzorów. Nie nale?y równie? zak?ada? pasa skórzanego g?ównego, koalicyjek do pó?butów. Na uroczysto?ciach w OSR gdzie dowódcy ubrani s? w umundurowanie zwi?zkowe, meldunki sk?ada si? przedstawicielowi w?adzy statutowej Zwi?zku, a nie PSR. Niedopuszczalne jest u?ywanie cz??ci umundurowania zwi?zkowego w po??czeniu z ubraniem cywilnym.

III. OPRAWA MUZYCZNA
Hymn pa?stwowy lub zwi?zkowy powinna wykonywa? orkiestra d?ta OSP, a nie orkiestra taneczna lub kapela itp. W uroczysto?ciach udzia? powinny bra? tylko te orkiestry, które posiadaj? co najmniej dostateczn? umiej?tno?? odegrania hymnu pa?stwowego, zwi?zkowego oraz kilku marszy (czysto, równo, z rytmem itp.). Orkiestra d?ta OSP na uroczysto?ciach ma wyst?powa? w umundurowaniu zwi?zkowym, ??cznie z kapelmistrzem. Cz?onkowie orkiestr w czasie, kiedy nie graj? (np. kazanie podczas mszy polowej) nie mog? opuszcza? szyku, rozmawia?, kuca?, siada? na ziemi itp., s? bowiem takimi samymi stra?akami, jak pozostali uczestnicy uroczysto?ci. Przed wpi?ciem flagi w link? masztu i rozpocz?ciem wci?gania nie nale?y wcze?niej gra? hymnu pa?stwowego lub zwi?zkowego, nale?y to czyni? równocze?nie.

IV. WR?CZANIE WYRÓ?NIE?:
Na uroczysto?ciach w pierwszej kolejno?ci nale?y wr?cza? odznaczenia i odznaki, a pó?niej przekazywa? samochody po?arnicze lub oddawa? remizy. Odznaki: "Stra?ak Wzorowy" lub "Za wys?ug? lat" nie wr?cza? do r?ki, tylko w komplecie (tarcza i wk?ad wys?ugi) z dodatkowym czarnym paskiem wpina? do guzika prawej kieszeni kurtki, nie stosuj?c czerwonych lub granatowych postrz?pionych tasiemek i samych wk?adów za wys?ug? lat. Stra?acy wyst?puj?c do dekoracji nie mog? by? ubrani w koszule letnie odznaczenie lub odznaka wymaga poszanowania, trzeba obowi?zkowo wyst?powa? w umundurowaniu galowym. Sztandarowi przy noszeniu sztandarów na ramieniu trzymaj? drzewce w wyprostowanej prawej r?ce i maszeruj? wyprostowani, tak aby p?at sztandaru by? widoczny.

V. USTAWIENIE SZYKÓW:
Stoj?c w szyku nie nale?y rozmawia?, komentowa? pomy?ek prowadz?cych i ?mia? si? z tego. Przy uformowaniu jednostki do uroczysto?ci nale?y stosowa? zasad?, ?e na prawym skrzydle patrz?c do trybuny honorowej zajmuj? w kolejno?ci miejsca: orkiestra, dowódca pododdzia?u honorowego, poczet flagowy, poczet sztandarowy, pododdzia? honorowy, pozosta?e OSP tworz?ce plutony lub kompanie itd. od prawej do lewej strony, a nie odwrotnie. Prawid?owe noszenie umundurowania i przestrzeganie zasad obowi?zuj?cych regulaminów wp?ynie dodatnio na wizerunek stra?aka. Szczególn? rol? w dopilnowaniu, aby stra?acy "nosili si? prawid?owo" mog? odgrywa? komendanci gminni i naczelnicy OSR którzy przygotowuj?c uroczysto?ci, organizuj?c zbiórki, prowadz?c szkolenia i ?wiczenia powinni zwraca? uwag? i egzekwowa? od podw?adnych regulaminowego umundurowania i w?a?ciwego noszenia odznak.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery