Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest czwartek 29 Wrze?nia 2022.
Imieniny obchodz?: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
Symbole w ZOSP RP
Ochotnicze Stra?e Po?arne, a tak?e zarz?dy oddzia?ów gminnych, powiatowych i wojewódzkich organizuj? uroczysto?ci, imprezy, zebrania, zjazdy. Obecno?? sztandaru, umieszczenie znaku i flagi Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej w miejscach, gdzie odbywaj? si? wa?ne spotkania, nadaje im wysok? rang?, wprowadza atmosfer? oficjaln? i dostojn?. Stosowanie symboli Zwi?zku OSP RP okre?laj? przepisy wewn?trzzwi?zkowe. Przypomnienie zawartych w nich zasad pomo?e unikn?? b??dnego ich stosowania.

SZTANDARY
Zarz?d G?ówny Zwi?zku OSP RP podj?? w 2000 r. uchwa?? nr 96/XI/2000 wprowadzaj?c? regulaminy: sztandarów, umundurowania i nadawania odznak i wyró?nie? w Zwi?zku OSP RP. Zgodnie z postanowieniami regulaminu ze sztandarem wyst?puje si? w asy?cie pocztu sztandarowego podczas: l uroczysto?ci pa?stwowych, l uroczysto?ci patriotyczno-religijnych, l uroczysto?ci stra?ackich organizowanych zgodnie z ceremonia?em, takich jak: - uroczysta zbiórka w OSP, - uroczysty apel, - po?wi?cenie i wr?czenie sztandaru, - nadanie odznaczenia ochotniczej stra?y po?arnej lub oddzia?owi Zwi?zku, - ?lubowanie m?odzie?owej dru?yny po?arniczej, - jubileusz ochotniczej stra?y po?arnej, - po?egnanie stra?aków (zaprzestanie dzia?alno?ci), - po?egnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru), - zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej stra?y po?arnej, - wizyty w ochotniczej stra?y po?arnej, - pogrzeb ze stra?ack? asyst? honorow?, - najwa?niejszych wydarze? zwi?zanych ze statutow? dzia?alno?ci? OSP i oddzia?ów Zwi?zku, a mianowicie: na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP oraz na zjazdach oddzia?ów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a tak?e na zjazdach krajowych Zwi?zku OSP RP.

ZNAK ZWI?ZKU
Zarz?d G?ówny w 2000 r. przyj?? uchwa?? nr 97/XI/2000, która wprowadzi?a wzór znaku oraz flagi Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady stosowania tych symboli okre?la "Ceremonia? w ochotniczych stra?ach po?arnych" przyj?ty przez Zarz?d G?ówny ZOSP RP równie? w tym samym roku uchwa?? nr 98/XI/2000. Znak Zwi?zku wyst?puje na: - Sztandarach OSP i oddzia?ów Zwi?zku, - Fladze Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej, - Jako odznaczenie korporacyjne pod nazw? Z?oty Znak Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej, - Jako element dekoracji podczas uroczysto?ci w ochotniczych stra?ach po?arnych i uroczysto?ci wewn?trzzwi?zkowych, - Na wydawnictwach s?u??cych zaspokojeniu potrzeb Zwi?zku OSP RP i OSP, jak: miesi?cznik "Stra?ak", opracowania historyczne, opracowania okazjonalne, foldery (wydania obcoj?zyczne), poradniki metodyczne, czo?ówki filmów, strona internetowa Zwi?zku OSP RP, p?yty CD z materia?ami do u?ytku wewn?trzorganizacyjnego, - Na drukach organizacyjnych: papier firmowy, legitymacje cz?onków w?adz Zwi?zku, dyplomy, akty nadania, za?wiadczenia (np. uko?czenia kursu), koperty wykorzystywane w korespondencji oficjalnej. Zachowanie godno?ci Znaku Zwi?zku wymaga rozwa?nego u?ywania tego symbolu, by nie dewaluowa? jego znaczenia i rangi.

FLAGA ZWI?ZKU
U?ywana jest przez cz?onków Zwi?zku, czyli OSP i oddzia?y Zwi?zku OSP RP podczas: - uroczysto?ci pa?stwowych i stra?ackich. - uroczysto?ci i wydarze? przewidzianych ceremonia?em stra?ackim: - uroczystego apelu ochotniczej stra?y po?arnej - podnosi si? j? na maszt (jako maszt mo?e s?u?y? drabina mechaniczna), - wr?czania sztandaru OSP lub oddzia?om Zwi?zku, - przekazania do u?ytku stra?nicy, - przekazania do u?ytku samochodu po?arniczego, - uroczysto?ci zwi?zanych z jubileuszami OSP, - po?egnania stra?aków odchodz?cych ze s?u?by, - zdawania i obejmowania funkcji w ochotniczej stra?y po?arnej, - oficjalnych wizyt w ochotniczych stra?ach po?arnych, - pogrzebów osób wybitnie zas?u?onych dla ochrony przeciwpo?arowej lub osób, które zgin??y przy po?arach i innych kl?skach ?ywio?owych, b?d? w trakcie wykonywania obowi?zków s?u?bowych; trumn? zmar?ego okrywa si? flag, zdejmuje si? j^ przed ustawieniem trumny nad grobem i przekazuje rodzinie, - dla oddania szacunku zmar?ym stra?akom podnosi si? flag? z kirem ?a?obnym. - Wydarze? zwi?zanych z dzia?alno?ci? statutow? OSP i Zwi?zku OSP RP: - zjazdy krajowe Zwi?zku OSP RP, - zjazdy oddzia?ów wojewódzkich ZOSP RP, - zjazdy oddzia?ów powiatowych ZOSP RP, - zjazdy oddzia?ów gminnych ZOSP RP, - zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP, - posiedzenia: - Zarz?du G?ównego ZOSP RP, - zarz?dów oddzia?ów wojewódzkich Zwi?zku OSP RP, - zarz?dów oddzia?ów powiatowych ZOSP RP, - zarz?dów oddzia?ów gminnych ZOSP RP, - zebrania sprawozdawcze w OSP, - uroczysto?ci o charakterze programowym: - festiwale, przegl?dy dorobku artystycznego, zawody sportowo-po?arnicze, obozy m?odzie?owe, turnieje, seminaria, szkolenia, narady, - dla oznakowania obiektów OSP (stra?nice, remizy) i siedzib w?adz Zwi?zku OSP RP.

LOGO
Logo jest znakiem graficznym Zwi?zku OSP RP. Zgodnie z uchwa?? nr 2/II/2002 Zarz?du G?ównego wzór znaku graficznego mo?e by? umieszczany na dokumentach i przedmiotach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Zwi?zku OSP RP i zrzeszonych w nim cz?onków. Dotyczy to g?ównie: - Przedmiotów u?ytkowych, jak: koszulki, dresy, r?czniki, plecaki, torby. - Przedmiotów reklamowych, jak: foldery, kalendarze, plakietki np. z obozów, przegl^dów, imprez, koperty (do u?ytku wewn?trznego), wizytówki, puchary, karty pocztowe, d?ugopisy, notatniki. - W innych przypadkach, na przyk?ad: na samochodach, na remizach, na stronie internetowej, na papierze korespondencyjnym, na zaproszeniach.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
44.210.237.158
Bannery