Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest czwartek 29 Wrze?nia 2022.
Imieniny obchodz?: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
Ochrona PPo?.
Zapewnienie w?a?ciwej ochrony przeciwpo?arowej obiektu (zak?adu pracy) lub terenu
zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpo?arowej nale?y do obowi?zków jego w?a?ciciela, zarz?dcy lub u?ytkownika.
Cel ten mo?na osi?gn?? poprzez:
-Przestrzeganie wymaga? budowlanych, instalacyjnych i technologicznych podczas projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów ,
-Wyposa?enie obiektów w sprz?t i urz?dzenia przeciwpo?arowe, zapewnienie ich w?a?ciwego stanu technicznego oraz w?a?ciwego do nich dost?pu (szczególnie do podr?cznego sprz?tu ga?niczego i hydrantów) ,
-Przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie sprawnych technicznie i dost?pnych (szczególnie w porze zimowej) ?róde? i miejsc poboru wody do celów ga?niczych ,
-Przestrzeganie wymaga? bezpiecze?stwa po?arowego zwi?zanych z prowadzeniem procesów technologicznych mog?cych powodowa? zagro?enie po?arem lub wybuchem. Zadba? nale?y szczególnie o sprawno?? urz?dze? zabezpieczaj?cych, a ka?de awarie usuwa? przed ponownym uruchomieniem linii technologicznej lub procesu technologicznego ,
-Przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urz?dze? poprzez zapewnienie ich okresowych przegl?dów i konserwacji ,
-Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpo?arowymi i porz?dkowymi (z uwzgl?dnieniem obs?ugi sprz?tu przeciwpo?arowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie sposobów post?powania na wypadek po?aru lub innego zagro?enia,
-Powierzanie czynno?ci z zakresu ochrony przeciwpo?arowej osobom posiadaj?cym odpowiednie kwalifikacje.
-Opracowanie dla obiektów u?yteczno?ci publicznej i zbiorowego zamieszkania "Instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego" oraz umieszczenie wymaga? przeciwpo?arowych dotycz?cych procesów technologicznych w "Instrukcji technologiczno - ruchowej" (w zak?adach przemys?owych) ,
-Stosowanie do ochrony przeciwpo?arowej sprz?tu, urz?dze?, elementów, ?rodków i instalacji posiadaj?cych aprobaty , certyfikaty ITB i/lub CNBOP ,
-Zapewnienie osobom przebywaj?cym w obiekcie bezpiecze?stwa i odpowiednich warunków ewakuacji, poprzez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych (ich wydzielenie i oddymianie) oraz przestrzeganie wymaga? przepisów w zakresie stopnia palno?ci elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej s?u??cych celom ewakuacji lub w pomieszczeniach, w których mo?e przebywa? jednocze?nie ponad 50 osób ,
-
Przeprowadzania w zak?adach produkcyjnych ?wicze? z zakresu likwidowania ?róde? zagro?e?, a w obiektach u?yteczno?ci publicznej ?wicze? z ewakuacji ludzi i mienia. W razie potrzeby zakres ?wicze? nale?y konsultowa? z w?a?ciw? terenowo Komend? Powiatow? PSP.

--------------------------------------------------------------------------------
Bezpiecze?stwo po?arowe w domu Bezpiecze?stwo urz?dze? i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
Zagro?enia mog?ce powsta? przy u?ytkowaniu gazu wynikaj? przede wszystkim z braku nale?ytej dba?o?ci o instalacj? i urz?dzenia gazowe. W celu unikni?cia po?aru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków nale?y si? kierowa? ni?ej wymienionymi zasadami:
-U?ytkownicy zobowi?zani s? do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszcza? do uszkodze? mechanicznych i korozji) ,
-Gazomierz znajduj?cy si? poza lokalem odbiorcy powinien by? przez niego zabezpieczony przed osobami niepowo?anymi ,
-Wszystkie odbiorniki gazu powinny by? utrzymane w czysto?ci i dobrym stanie technicznym ( pojawienie si? sadzy, lub ?ó?ty p?omie? na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu) ,
-Odbiorniki gazu powinno si? eksploatowa? zgodnie z instrukcj? producenta (np. nie wolno u?ywa? kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszcze?) ,
-W??czone odbiorniki gazu powinny by? na bie??co kontrolowane, chyba, ?e ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru ,
-Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych równie? nale?y kontrolowa? w celu unikni?cia wykipie?, zgaszenia p?omienia i niekontrolowanego wyp?ywu gazu. Po zako?czeniu pracy nale?y dok?adnie zakr?ci? kurek gazowy ,
-W?a?ciciel budynku mieszkalnego lub zarz?dzaj?cy budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykona? przegl?d techniczny i badanie szczelno?ci instalacji gazowej oraz sprawdzi? dro?no?? przewodów kominowych. Czynno?ci te mog? wykona? osoby posiadaj?ce odpowiednie uprawnienia,
-Zabronione jest dokonywanie samowolnie we w?asnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urz?dze? gazowych oraz pod??cze? dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielni? gazu ,
-U?ytkownikom urz?dze? gazowych nie wolno pobiera? gazu z pomini?ciem gazomierza, przerabia?, naprawia?, malowa? gazomierzy oraz zatyka? otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane s? odbiorniki gazu ,

Do zasilania urz?dze? gazowych mo?e by? stosowany gaz p?ynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu u?ytkowym nie wi?cej ni? dwóch butli, przy??czonych do urz?dze? gazowych , o zawarto?ci gazu do 11 kg ka?da :
-butle powinny by? umieszczone w odleg?o?ci co najmniej 1,5 m od urz?dze? promieniuj?cych ciep?o (grzejniki, piece itp.), z wy??czeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
-butle nale?y umieszcza? z dala od urz?dze? powoduj?cych iskrzenie,
-butle nale?y instalowa? w pozycji pionowej oraz zabezpieczy? przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
-temperatura pomieszcze?, w których instaluje si? butle nie mo?e przekroczy? 35 oC .

Zasady bezpiecze?stwa po?arowego w budynkach mieszkalnych
W zwi?zku z konieczno?ci? zapewnienia bezpiecze?stwa po?arowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest:
-U?ywanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mog?cych zainicjowa? po?ar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach ,
-Gara?owanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, je?eli nie opró?niono zbiornika paliwa pojazdu i nie od??czono na sta?e zasilania akumulatorowego pojazdu ,
P-rzechowywanie materia?ów palnych w odleg?o?ci mniejszej ni? 0,5 m od:
a) urz?dze? i instalacji, których powierzchnie zewn?trzne mog? nagrzewa? si? do temperatury przekraczaj?cej 100 oC ,
b) przewodów uziemiaj?cych oraz przewodów odprowadzaj?cych instalacji odgromowej, je?eli odr?bne przepisy nie stanowi? inaczej ,
4. U?ytkowanie elektrycznych urz?dze? ogrzewczych ustawionych bezpo?rednio na pod?o?u palnym, z wyj?tkiem urz?dze? eksploatowanych zgodnie z warunkami okre?lonymi przez producenta ,
5. Stosowanie na os?ony punktów ?wietlnych materia?ów palnych, z wyj?tkiem materia?ów trudno zapalnych, je?eli zostan? umieszczone w odleg?o?ci co najmniej 0,05 m od ?arówki ,
6. Instalowanie opraw o?wietleniowych oraz osprz?tu instalacji elektrycznych, jak: wy??czniki, prze??czniki, gniazda wtyczkowe, bezpo?rednio na pod?o?u palnym, je?eli ich konstrukcja nie zabezpiecza pod?o?a przed zapaleniem ,
7. Sk?adowanie materia?ów palnych na drogach komunikacji ogólnej s?u??cych ewakuacji ,
8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniaj?cych ewakuacj? oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo?liwiaj?cy ich natychmiastowe u?ycie ,
9. Uniemo?liwianie lub ograniczanie dost?pu do:
a) urz?dze? przeciwpo?arowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony ,
b) wyj?? ewakuacyjnych ,
c) wy??czników i tablic rozdzielczych pr?du elektrycznego oraz g?ównych zaworów gazu ,
10. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy ?atwo zapalnych o temperaturze zap?onu poni?ej 21 oC (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilo?ci ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zap?onu 21 oC do 55 oC (nafta, olej nap?dowy, terpentyna) w ilo?ci ponad 20 litrów.

Zasady post?powania w przypadku po?aru w budynku mieszkalnym
Po?ar w budynku mieszkalnym powsta? mo?e w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materia?em palnym.
W przypadku zauwa?enia po?aru nale?y niezw?ocznie zaalarmowa? osoby przebywaj?ce w strefie zagro?enia oraz wezwa? stra? po?arn? (tel. 998).
Najwi?ksze zagro?enie dla osób przebywaj?cych w pobli?u po?aru niesie ze sob? zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacji.
W przypadku po?aru we w?asnym mieszkaniu nale?y:
-wyprowadzi? z mieszkania dzieci i osoby niepe?nosprawne,
-w zale?no?ci od zaistnia?ej sytuacji podj?? dzia?ania ga?nicze, wy??czy? dop?yw gazu i energii elektrycznej, nie otwiera? okien,
-je?li ugaszenie po?aru we w?asnym zakresie jest niemo?liwe, opu?ci? mieszkanie zamykaj?c drzwi jedynie na klamk?,
Uwaga! Nie mo?na dopu?ci? do odci?cia przez po?ar drogi wyj?cia z mieszkania.
zaalarmowa? stra? po?arn? i osoby znajduj?ce si? w s?siednich lokalach.
W przypadku odci?cia drogi wyj?cia z mieszkania uda? si? do pomieszczenia najdalej usytuowanego od po?aru posiadaj?cego okno lub balkon zabieraj?c ze sob? (je?li jest to mo?liwe) mokry koc zamykaj?c za sob? drzwi do innych pomieszcze? na klamk?. Wezwa? pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia po?o?y? si? na balkonie pod oknem i okry? szczelnie kocem lub innym okryciem.
W przypadku po?aru w mieszkaniu s?siednim lub na ni?szej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej nale?y:
-pozosta? w domu zamykaj?c drzwi wej?ciowe do mieszkania jedynie na klamk?, zakr?ci? zawór gazu, wy??czy? wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,
-w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wej?ciowe do mieszkania nale?y zabezpieczy? otwory i nieszczelno?ci drzwi (np. mokrym r?cznikiem),
-przygotowa? zapas wody do gaszenia lub ch?odzenia elementów konstrukcyjnych i wyposa?enia, w razie potrzeby wzywa? pomocy przez otwarte okno lub balkon.
-W przypadku po?aru na wy?szej kondygnacji nale?y pozosta? w mieszkaniu lub opu?ci? je na wezwanie kieruj?cego akcj? ga?nicz? zamykaj?c drzwi wej?ciowe do mieszkania na klucz.
Niezale?nie od powy?szych wskaza?, po przybyciu stra?y nale?y bezwzgl?dnie podporz?dkowa? si? poleceniom kierownika akcji ratowniczo-ga?niczej.
Mimo, ?e przepisy przeciwpo?arowe nie nak?adaj? na u?ytkowników mieszka? wymaga? w zakresie ich zabezpieczenia w sprz?t i urz?dzenia przeciwpo?arowe - w celu ograniczenia ilo?ci po?arów w mieszkaniach i ich skutków, Pa?stwowa Stra? Po?arna postuluje aby u?ytkownicy mieszka? wyposa?ali je w podstawowe urz?dzenia zabezpieczaj?ce, takie jak :
-autonomiczne czujki dymu (posiadaj?ce zasilanie bateryjne) - umo?liwiaj?ce ju? przy pierwszych oznakach po?aru zaalarmowanie sygna?em akustycznym osób przebywaj?cych w mieszkaniu i w s?siednich mieszkaniach. Jest to szczególnie istotne w czasie nieobecno?ci mieszka?ców w domu lub w porze nocnej,
-detektory gazu ziemnego - instalowane w pomieszczeniach kuchennych,
-detektory tlenku w?gla - instalowane w ?azienkach z tzw. piecem k?pielowym,
-ga?nice proszkowe (ABC) 2 lub 1 kg - umieszczane w miejscach ?atwo dost?pnych i znanych wszystkim domownikom (najlepiej w przedpokoju), zabezpieczone przy tym zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed dost?pem ma?ych dzieci.
Przedk?adaj?c powy?sze pod rozwag? nale?y podkre?li?, ?e wyposa?enie mieszka? w szczególno?ci w autonomiczne czujki dymu oraz podr?czny sprz?t ga?niczy jest obecnie standardem w zabezpieczeniu mieszka? w krajach zachodnich.
--------------------------------------------------------------------------------

Zasady zabezpieczenia imprez z udzia?em du?ych grup ludzi oraz imprez masowych
Organizator imprezy z udzia?em ponad 50 osób (bal, zabawa, dyskoteka, koncert itp.) chc?c zapewni? bezpiecze?stwo dla osób bior?cych udzia? w imprezie, powinien w szczególno?ci:
przed rozpocz?ciem imprezy, sprawdzi? czy zapewniono:
-Odpowiednie warunki ewakuacji, czyli co najmniej 2 wyj?cia ewakuacyjne otwieraj?ce si? na zewn?trz pomieszczenia, przyjmuj?c szeroko?? drzwi dostosowan? do liczby osób przebywaj?cych w pomieszczeniu (licz?c 0,6 m na 100 osób lecz nie mniej ni? 0,9 m na ka?de drzwi) oraz d?ugo?ci dróg ewakuacyjnych nie przekraczaj?ce dla przej?cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu 40 m i doj?? ewakuacyjnych, gdy istnieje jedna droga ewakuacji 10 m lub gdy jest ich wi?cej 30 m ,
-Odpowiedni wystrój wn?trz, czyli elementy wyposa?enia, dekoracje, wyk?adziny pod?ogowe itp. wykonane z materia?ów co najmniej trudno zapalnych, a ok?adziny sufitów lub sufity podwieszone z materia?ów niepalnych ,
-Sprawnie dzia?aj?ce urz?dzenia i instalacje przeciwpo?arowe a w szczególno?ci podr?czny sprz?t ga?niczy, hydranty i telefony alarmowe umo?liwiaj?ce ??czno?? z najbli?sz? jednostk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej oraz o ile takie wyst?puj? o?wietlenie awaryjne (wymagane przy liczbie osób wi?kszej ni? 300), instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i ga?nicze, urz?dzenia do usuwania dymów i gazów po?arowych ,
-Dost?pno?? oraz oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami dróg i wyj?? ewakuacyjnych, podr?cznego sprz?tu ga?niczego, miejsc usytuowania i uruchamiania urz?dze? i instalacji przeciwpo?arowych, telefonów alarmowych, wy??czników i tablic rozdzielczych pr?du elektrycznego oraz g?ównych zaworów gazu ,
-Znajomo?? przez pracowników obs?ugi i s?u?b ochrony obiektu zasad post?powania na wypadek powstania po?aru, a w szczególno?ci zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji oraz umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji post?powania na wypadek po?aru ,
-W?a?ciwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych (potwierdzonych wynikiem bada? izolacji w okresie ostatnich 5 lat) ,
w trakcie trwania imprezy zwróci? uwag? na:
-Bezpiecze?stwo podczas stosowania efektów specjalnych, przestrzeganie zakazów stosowania w przestrzeniach zamkni?tych efektów pirotechnicznych oraz u?ywania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych ,
-Utrzymanie dro?no?ci dróg ewakuacyjnych i mo?liwo?ci natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych ,
-Zapewnienie przejezdno?ci dojazdów po?arowych i zachowanie dost?pu do obiektu dla jednostek ratowniczo-ga?niczych ,
-Zapewnienie sta?ego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone osoby, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie ludzi bior?cych udzia? w imprezie. Wszelkie zachowania mog?ce by? przyczyn? zagro?enia nale?y natychmiast eliminowa?.
Szczegó?owe wymagania przeciwpo?arowe uwzgl?dniaj?ce wymienione wy?ej informacje winny by? zawarte w instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego opracowanej dla obiektu, w którym organizowane s? m.in. imprezy z udzia?em du?ych grup ludzi.
Organizator imprezy masowej na terenie otwartym (dotyczy to tak?e stadionów) z udzia?em ponad 1000 osób, a w przypadku budynku (np. hala sportowa, sala balowa) z udzia?em ponad 300 osób (nie dotyczy imprez odbywaj?cych si? w teatrach, kinach, placówkach o?wiatowych itp.) zgodnie z ustaw? z dnia 22.08.1997 r. o bezpiecze?stwie imprez masowych, odpowiedzialny jest za spe?nienie wymogów w zakresie bezpiecze?stwa osób obecnych na imprezie oraz porz?dku w czasie jej trwania.
W celu realizacji powy?szego organizator imprezy masowej przede wszystkim zapewnia:
-Spe?nienie wymogów okre?lonych w przepisach prawa, w szczególno?ci w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotycz?cych ochrony przeciwpo?arowej ,
-S?u?b? porz?dkow? i informacyjn? ,
-Pomoc medyczn? oraz zaplecze higieniczno-sanitarne ,
-Drogi ewakuacyjne oraz drogi umo?liwiaj?ce dojazd jednostkom ratowniczo-ga?niczym i innym s?u?bom interwencyjnym ,
-Warunki zorganizowania ??czno?ci pomi?dzy s?u?bami bior?cymi udzia? w zabezpieczeniu imprezy ,
-Sprz?t ratowniczy i ga?niczy oraz ?rodki ga?nicze niezb?dne przy zabezpieczeniu dzia?a? ratowniczo-ga?niczych ,
-Uzyskanie zezwolenia od w?a?ciwego terenowo organu administracji samorz?dowej na przeprowadzenie imprezy masowej,
-przy organizacji pokazów z u?yciem wyrobów pirotechnicznych nale?y uwzgl?dni? dodatkowo poni?sze wskazania:
Pokazy powinny by? organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna odleg?o?? stanowisk odpalania materia?ów z ukierunkowaniem na otwart? przestrze? nie powinna by? mniejsza ni? 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczno?ci ,
Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzgl?dnia? spe?nienie wymogów co do odleg?o?ci od terenów le?nych, stogów itp., wynikaj?cych z rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 3.11.1992 r. ,
W czasie pokazów nale?y wykluczy? u?ywanie materia?ów pirotechnicznych z grupy petard.
Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z w?a?ciwym miejscowo komendantem powiatowym PSP, powinien okre?li? szczegó?owe zasady post?powania w przypadku powstania po?aru lub innego miejscowego zagro?enia w obiekcie (terenie), w którym planuje si? przeprowadzenie imprezy. Powy?sze uzgodnienie zasad post?powania stanowi m.in. podstaw? do wyst?pienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorz?dowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
--------------------------------------------------------------------------------
Zasady stosowania, rozmieszczania i obs?ugi podr?cznego sprz?tu ga?niczego w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
Do prowadzenia skutecznej dzia?alno?ci w zapobieganiu po?arom i ich zwalczaniu niezb?dne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdy? tylko ona pozwala na wszechstronn? ocen? elementów, jakie sk?adaj? si? na szeroko rozumiane zjawisko po?aru. Ogólnie rzecz bior?c, spalanie jest procesem chemicznym, w czasie którego wyst?puje ??czenie si? materia?u palnego z utleniaczem (najcz??ciej tlenem), podczas którego wydziela si? ?wiat?o, ciep?o i inne produkty spalania. Aby powsta?, a nast?pnie rozwija? si? proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej niezb?dnej do zainicjowania procesu.
Wynika z tego jednoznacznie, ?e proces spalania mo?na przerwa? przez:
-wprowadzenie do strefy spalania ?rodka oddzia?uj?cego antykatalitycznie na reakcje chemiczne towarzysz?ce procesowi spalania,
-usuni?cie lub odizolowanie materia?u palnego,
-wyeliminowanie bod?ca termicznego podtrzymuj?cego proces spalania (np.ch?odzenie uk?adu palnego),
-odci?cie dost?pu utleniacza do miejsca po?aru.
Mechanizm dzia?ania nowoczesnych ?rodków ga?niczych, stosowanych w sprz?cie ga?niczym, ??czy ze sob? co najmniej kilka z ww. cech.

PODR?CZNY SPRZ?T GA?NICZY - DOBÓR I ROZMIESZCZENIE
Podr?czny sprz?t ga?niczy to przeno?ny sprz?t uruchamiany r?cznie, s?u??cy do gaszenia po?arów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podr?cznego sprz?tu ga?niczego w obiektach nale?y uwzgl?dni? przepisy Rozporz?dzenia MSW z dn. 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z pó?n. zm.).
W szczególno?ci nale?y uwzgl?dni? nast?puj?ce zasady:
co najmniej jedna jednostka sprz?tu o masie ?rodka ga?niczego 2 kg powinna przypada? :
-w strefach po?arowych lub ich cz??ciach zaliczonych do kategorii zagro?enia ludzi ZL II i ZL V oraz w strefach, w których wyst?puj? pomieszczenia zagro?one wybuchem - na ka?de 150 m2 powierzchni,
-w strefach po?arowych o obci??eniu ogniowym 500 MJ/m2 i wy?szym oraz zaliczonych do kategorii zagro?enia ludzi ZL I i ZL III - na ka?de 300 m2 powierzchni,
- pozosta?ych strefach po?arowych, z wyj?tkiem stref zaliczonych do kategorii zagro?enia ludzi ZL IV - na ka?de 500 m2 powierzchni,
- strefach po?arowych, w których zainstalowane s? silniki elektryczne stosuje si? dodatkowo jedn? jednostk? sprz?tu na ka?de 30 silników,
-o gaszenia po?arów grupy A (w których wyst?puje zjawisko spalania ?arowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje si? ga?nice pianowe lub proszkowe (wype?nione proszkiem fosforanowym) oraz w ograniczonym zakresie ga?nice ?niegowe,
- do gaszenia po?arów grupy B (cieczy palnych i substancji sta?ych, topi?cych si?) stosuje si? zamiennie ga?nice pianowe, ?niegowe lub proszkowe,
-do gaszenia po?arów grupy C (gazów palnych) stosuje si? zamiennie ga?nice proszkowe lub ?niegowe,
-do gaszenia po?arów poszczególnych grup z indeksem E (urz?dze? elektrycznych pod napi?ciem lub materia?ów znajduj?cych si? w pobli?u tych urz?dze?) stosuje si? zamiennie ga?nice proszkowe lub ?niegowe,
-sprz?t powinien by? umieszczony w miejscach ?atwo dost?pnych i widocznych, przy wej?ciach i klatkach schodowych, przy przej?ciach i korytarzach, przy wyj?ciach na zewn?trz pomieszcze?,
-w obiektach wielokondygnacyjnych sprz?t nale?y umieszcza? w tych samych miejscach na ka?dej kondygnacji, je?eli warunki techniczne na to pozwalaj?,
-oznakowanie miejsc usytuowania sprz?tu powinno by? zgodne z Polskimi Normami,
-do sprz?tu powinien by? zapewniony dost?p o szeroko?ci co najmniej 1 m,
-sprz?t nale?y umieszcza? w miejscach nie nara?onych na uszkodzenie mechaniczne oraz dzia?anie ?róde? ciep?a,
-odleg?o?? doj?cia do sprz?tu nie powinna by? wi?ksza ni? 30 m.,
-ga?nice powinny by? poddawane okresowym (nie rzadziej ni? raz w roku) czynno?ciom konserwacyjnym; przegl?dy lub ewentualne remonty i naprawy ga?nic nale?y zleca? wykwalifikowanym pracownikom (konserwatorom sprz?tu ppo?.) lub specjalistycznym firmom .

ZASADY OBS?UGI GA?NIC I HYDRANTÓW WEWN?TRZNYCH
Ga?nica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w d?wigni? uruchamiaj?c? zawór lub zbijak. ?rodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysz? lub w??yk zako?czony pr?downiczk? przy pomocy gazu oboj?tnego (azot lub dwutlenek w?gla). Po dostarczeniu ga?nicy w miejsce po?aru zrywamy plomb? i wyci?gamy zawleczk? blokuj?c?, uruchamiamy d?wigni? lub wciskamy zbijak i kierujemy strumie? ?rodka ga?niczego na ognisko po?aru. Dzia?anie ga?nicy proszkowej mo?na w ka?dej chwili przerwa? przez zwolnienie d?wigni uruchamiaj?cej lub d?wigni pr?downiczki. Ze wzgl?du na swoj? budow? syfonow? ga?nica prawid?owo pracuje tylko w pozycji pionowej.
Ga?nica pianowa - zasady obs?ugi ga?nicy pianowej s? podobne do zasad obs?ugi ga?nicy proszkowej.
Ga?nica ?niegowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór (pokr?tny lub szybko otwieralny) i w??yk zako?czony dysz? wylotow?. Wewn?trz ga?nicy znajduje si? skroplony dwutlenek w?gla, który po uruchomieniu ga?nicy pod w?asnym ci?nieniem wydostaje si? na zewn?trz ozi?biaj?c si? do temperatury ok. - 80 oC. Po dostarczeniu ga?nicy w miejsce po?aru zrywamy plomb? zabezpieczaj?c? (ewentualnie wyci?gamy zawleczk? blokuj?c?), uruchamiamy zawór i kierujemy strumie? ?rodka ga?niczego na ognisko po?aru. Dzia?anie ga?nicy ?niegowej mo?na w ka?dej chwili przerwa? zamykaj?c zawór.
Nale?y pami?ta?, ?e :
w czasie dzia?ania gasnicy nale?y j? trzyma? tylko za uchwyty,
nie wolno u?ywa? tych ga?nic do gaszenia pal?cej si? na cz?owieku odzie?y.
Ze wzgl?du na swoj? budow? syfonow? gasnica prawid?owo pracuje tylko w pozycji pionowej.
Podstawowy sposób u?ycia poszczególnych ga?nic przedstawiany jest tak?e w sposób graficzny na etykietach naklejonych na ga?nice.
Hydrant wewn?trzny - jest urz?dzeniem przeciwpo?arowym umieszczonym na sieci wodoci?gowej wewn?trznej, s?u??cym do gaszenia po?arów grupy A . Umo?liwia on dogodne gaszenie ewentualnego po?aru (z wi?kszych ni? ga?nice odleg?o?ci), a w szczególno?ci przydatny jest do gaszenia po?arów w zarodku (hydrant Æ 25) oraz do dogaszania pogorzelisk
. W celu uruchomienia hydrantu wewn?trznego nale?y :
- otworzy? szafk?,
- rozwin?? w?? t?oczny zako?czony pr?downic?,
- otworzy? (odkr?ci?) zawór hydrantowy,
- skierowa? strumie? wody na ?ród?o ognia.
Nie wskazane jest u?ywanie hydrantów wewn?trznych (wody) do gaszenia po?arów w obr?bie elektroniki u?ytkowej oraz instalacji i urz?dze? elektrycznych pod napi?ciem (niszcz?ce dzia?anie wody oraz mo?liwo?? pora?enia pr?dem). W zwi?zku z powy?szym pe?ne wykorzystanie hydrantu wewn?trznego do gaszenia ewentualnego po?aru mo?e nast?pi? tylko w ostateczno?ci ( np. po wykorzystaniu najbli?szych ga?nic).
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
44.210.237.158
Bannery