Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
Statut OSP
Statut OCHOTNICZEJ STRA?Y PO?ARNEJ w Majdanie Królewskim

Rozdzia? I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazw? OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA w Majdanie Królewskim., zwanej dalej "OSP".
2. Stowarzyszenie OSP dzia?a na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo?arowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a tak?e niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowo?? prawn?. 4. Siedzib? OSP jest remiza OSP Majdan Królewski ul. Rzeszowska 7.

§ 2

1. Terenem dzia?ania OSP jest miejscowo?? b?d?ca jej siedzib?, miejscowo?ci po?o?one w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest cz?onkiem Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej \"Zwi?zkiem\"

§ 3
Ochotnicza Stra? Po?arna mo?e posiada? sztandar oraz u?ywa? piecz?ci, god?a i flagi organizacyjnej, wed?ug wzorów okre?lonych przez Zarz?d G?ówny Zwi?zku.

§ 4
Dzia?alno?? OSP opiera si? na pracy spo?ecznej jej cz?onków. Do prowadzenia swoich spraw OSP mo?e zatrudnia? pracowników.
Rozdzia? II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5
Celami i zadaniami OSP s?:
• prowadzenie dzia?alno?ci maj?cej na celu zapobieganie po?arom oraz wspó?dzia?anie w tym zakresie z Pa?stwow? Stra?? Po?arn?, organami samorz?dowymi i innymi podmiotami
• udzia? w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po?arów, zagro?e? ekologicznych zwi?zanych z ochron? ?rodowiska oraz innych kl?sk i zdarze?
• informowanie ludno?ci o istniej?cych zagro?eniach po?arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
• upowszechnianie, w szczególno?ci w?ród cz?onków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia dzia?alno?ci kulturalnej i o?wiatowej
• wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z przepisów o ochronie przeciwpo?arowej oraz niniejszego statutu
• dzia?ania na rzecz ochrony ?rodowiska
• wspomaganie rozwoju spo?eczno?ci lokalnych na terenie
okre?lonym w § 2 ust. 1.

§ 6
Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:
• organizowanie swoich cz?onków do dzia?alno?ci na rzecz ochrony przeciwpo?arowej i ochrony ludno?ci
• przedstawianie organom w?adzy samorz?dowej i administracji rz?dowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpo?arowej oraz ratownictwa
• organizowanie, spo?ród swoich cz?onków zwyczajnych zespo?u ratowniczego
• prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego cz?onków zwyczajnych OSP i wspó?dzia?anie z Pa?stwow? Stra?? Po?arn? w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP
• organizowanie m?odzie?owej i kobiecej dru?yny po?arniczej
• organizowanie zespo?ów ?wietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy spo?eczno-wychowawczej oraz kulturalnej i o?wiatowej
• organizowanie zawodów sportowych i imprez propaguj?cych kultur? fizyczn?
• prowadzenie innych form dzia?alno?ci maj?cych na celu wykonanie zada? wynikaj?cych z ustawy o ochronie przeciwpo?arowej i niniejszego statutu

§ 7
1. Dzia?alno?? okre?lona w § 5 i § 6 jest wy??czn? dzia?alno?ci? statutow? OSP i mo?e by? prowadzona jako dzia?alno?? nieodp?atna lub jako dzia?alno?? odp?atna.
2. Walne Zebranie Cz?onków OSP okre?la przedmiot dzia?alno?ci nieodp?atnej i odp?atnej.
3. Przedmiotem dzia?alno?ci nieodp?atnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególno?ci udzia? w akcjach ratowniczych.
4. Przedmiotem dzia?alno?ci odp?atnej, o której mowa w ust. 1 jest organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
5. Przedmiot statutowej dzia?alno?ci odp?atnej nie mo?e pokrywa? si? z przedmiotem dzia?alno?ci gospodarczej OSP, je?eli Walne Zebranie Cz?onków OSP podejmie uchwa?? o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdzia? III
CZ?ONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWI?ZKI

§ 8
Cz?onkowie OSP dziel? si? na:
• cz?onków zwyczajnych, w tym cz?onków m?odzie?owej i kobiecej dru?yny po?arniczej
• cz?onków wspieraj?cych
• cz?onków honorowych

§ 9
Cz?onkami zwyczajnymi OSP mog? by?:
• pe?noletni obywatele polscy i cudzoziemcy maj?cy sta?e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych
• ma?oletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgod? opiekunów ustawowych ma?oletni poni?ej 16 lat, je?eli deklaruj? czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP
§ 10
Cz?onek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowie? statutu, op?aca sk?adk? cz?onkowsk? i sk?ada przyrzeczenie nast?puj?cej tre?ci:
"W pe?ni ?wiadom obowi?zków stra?aka – ochotnika, uroczy?cie przyrzekam czynnie uczestniczy? w realizacji celów i zada? ochotniczej stra?y po?arnej. By? zdyscyplinowanym cz?onkiem Ochotniczej Stra?y Po?arnej, dba?ym o jej godno??, ofiarnym i m??nym w ratowaniu ?ycia i mienia ludzkiego. Swoim zachowaniem oraz wygl?dem godnie reprezentowa? ochotnicze stra?e po?arne".
§ 11
1. Cz?onkiem m?odzie?owej dru?yny po?arniczej mo?e zosta? osoba, która uko?czy?a 12 lat, uzyska?a zgod? opiekunów ustawowych i z?o?y?a przyrzeczenie.
2. Cz?onkom m?odzie?owych dru?yn po?arniczych w wieku od 16 do 18 lat przys?uguje bierne i czynne prawo wyborcze do w?adz OSP oraz do komisji ds. m?odzie?y dzia?aj?cych w Zwi?zku.
3. Cz?onkowie m?odzie?owej dru?yny po?arniczej nie bior? udzia?u w akcjach ratowniczych.

§ 12
Cz?onkowie zwyczajni maj? prawo:
• wybiera? i by? wybieranymi do w?adz OSP z wyj?tkiem m?odzie?y poni?ej 16 roku ?ycia
• uczestniczy? w Walnym Zebraniu Cz?onków OSP z prawem g?osu
• wysuwa? postulaty i wnioski wobec w?adz OSP
• korzysta? z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP
• u?ywa? munduru, dystynkcji i odznak

§ 13
Do obowi?zków cz?onka zwyczajnego nale?y:
aktywne uczestniczenie w dzia?alno?ci OSP
• przestrzeganie postanowie? niniejszego statutu i innych uchwa? w?adz OSP oraz uchwa? w?adz Zwi?zku
• podnoszenie poziomu wiedzy po?arniczej poprzez udzia? w szkoleniach
• dbanie o mienie OSP
• regularne op?acanie sk?adek cz?onkowskich

§ 14
Spo?ród pe?noletnich cz?onków zwyczajnych tworzy si? zespó? ratowniczy.
§ 15
Cz?onkostwo ustaje na skutek:
• skre?lenia z listy lub wykluczenia cz?onka zwyczajnego
• skre?lenia z listy cz?onków zwyczajnych dokonuje zarz?d OSP w nast?puj?cych przypadkach:
o rezygnacji z cz?onkostwa z?o?onej na pi?mie
o nie usprawiedliwionego zalegania z op?at? sk?adek za okres przekraczaj?cy 12 miesi?cy, mimo pisemnego upomnienia
o ?mierci
• wykluczenia cz?onka zwyczajnego dokonuje zarz?d OSP w nast?puj?cych wypadkach:
o prowadzenia dzia?alno?ci ra??co sprzecznej z niniejszym statutem
o pope?nienia czynu, który dyskwalifikuje dan? osob? jako cz?onka OSP lub godzi w dobre imi? OSP
• przed podj?ciem uchwa?y w sprawach okre?lonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarz?d OSP umo?liwia cz?onkowi zwyczajnemu z?o?enie wyja?nienia na pi?mie lub wyg?oszenia jego tre?ci na posiedzeniu Zarz?du •
od uchwa?y zarz?du w sprawie, o której mowa w pkt. 2 i pkt. 3, cz?onek OSP mo?e w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwo?a? si? do Walnego Zebrania Cz?onków OSP, którego uchwa?a jest ostateczna
• do czasu rozpatrzenia odwo?ania cz?onek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowi?zków okre?lonych niniejszym statutem
• skre?lenie z listy cz?onków zobowi?zuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów nale??cych do OSP, a wydanych cz?onkowi OSP do u?ytkowania

§ 16
1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna bez wzgl?du na jej miejsce zamieszkania i siedzib? w kraju lub za granic?, która zadeklaruje wspomaganie dzia?alno?ci OSP finansowo lub w innej formie i za sw? zgod? zostanie przyj?ta przez zarz?d OSP.
2. Cz?onek wspieraj?cy op?aca sk?adk? cz?onkowsk? w zadeklarowanej przez siebie wysoko?ci.

§ 17
1. Cz?onkiem honorowym mo?e by? ka?da osoba fizyczna, bez wzgl?du na miejsce zamieszkania, szczególnie zas?u?ona dla ochrony przeciwpo?arowej. Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie Cz?onków OSP.
2. Cz?onkowie honorowi nie op?acaj? sk?adek cz?onkowskich.
3. Cz?onek wspieraj?cy i cz?onek honorowy maj? prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z g?osem doradczym tak?e w Walnym Zebraniu Cz?onków OSP.

Rozdzia? IV
W?ADZE STOWARZYSZENIA OSP
• POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18
W?adzami OSP s?:
1. Walne Zebranie Cz?onków OSP.
2. Zarz?d.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
4. Uchwa?y w?adz OSP zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów oddanych, chyba ?e przepisy niniejszego statutu stanowi? inaczej.
5. Uchwa?y dotycz?ce zmian we w?adzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomo?ci powinny by? podj?te w obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.
§ 20
6. Wybory w?adz OSP odbywaj? si? w g?osowaniu tajnym lub jawnym.
7. Kadencja w?adz OSP trwa 5 lat i ko?czy si? z chwil? powo?ania nowych w?adz.
8. Nie mo?na ??czy? funkcji cz?onka Zarz?du i Komisji Rewizyjnej.
• WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW OSP
§ 21 1. Walne Zebranie Cz?onków OSP jest najwy?sz? w?adz? OSP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, nale?y:
 wys?uchanie i zatwierdzenie sprawozda? Zarz?du z dzia?alno?ci OSP
 wys?uchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dzia?alno?ci OSP
 udzielenia absolutorium Zarz?dowi OSP
 uchwalenie programu dzia?ania i bud?etu OSP
 okre?lenie przedmiotu prowadzonej przez OSP dzia?alno?ci gospodarczej
 wybór, spo?ród siebie Zarz?du w liczbie 7 osób, z zachowaniem wi?kszo?ci osób pe?noletnich i odwo?anie tego Zarz?du
 wybór spo?ród siebie i odwo?anie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób
 uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany
 ustalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej
 podejmowanie uchwa? w sprawach maj?tkowych przekraczaj?cych zwyk?y zarz?d, w szczególno?ci nabycia i zbycia nieruchomo?ci oraz ich obci??enia
 rozpatrywanie odwo?a? od decyzji Zarz?du oraz innych spraw i wniosków zg?oszonych przez cz?onków OSP
 wybieranie spo?ród siebie delegatów w sk?ad w?adz Zwi?zku
 podj?cie uchwa?y o wyst?pieniu ze Zwi?zku
 nadawanie cz?onkostwa honorowego OSP
 podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu OSP

§ 22
3. Walne Zebranie Cz?onków OSP mo?e by? zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie cz?onków OSP jest zwo?ywane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
5. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Cz?onków zwo?ywane jest przez Zarz?d, który zawiadamia cz?onków o terminie, miejscu i porz?dku obrad, co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.

§ 23
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków OSP zwo?ywane jest przez Zarz?d OSP:
 z w?asnej inicjatywy
 na ??danie Komisji Rewizyjnej OSP
 na ??danie 1/3 (np. 1) liczby cz?onków OSP
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków OSP powinno si? odby? w terminie nie d?u?szym ni? jeden miesi?c od podj?cia inicjatywy lub zg?oszenia ??dania.
8. Porz?dek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków OSP, spo?ród spraw okre?lonych w § 20 ust. 2, ustala w?adza lub osoby uprawnione do ??dania zwo?ania takiego zebrania.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków OSP mo?e odwo?a? cz?onka Zarz?du lub Komisji Rewizyjnej przed up?ywem terminu kadencji w?adz OSP i powo?a? w te funkcje innych cz?onków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków OSP.

§ 24
Przebieg Walnego Zebrania Cz?onków OSP oraz podj?te na nim uchwa?y wpisuje si? do ksi?gi protoko?ów.
• ZARZ?D
§ 25
1. Zarz?d wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a tak?e mo?e wybra? gospodarza, kronikarza i zast?pc? naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcj? wiceprezesa.
2. Zarz?d mo?e dokooptowa? do swego sk?adu nowych cz?onków na miejsce ust?puj?cych w liczbie nie przekraczaj?cej 1/3 ustalonego sk?adu. 3. Wyga?ni?cie funkcji cz?onka Zarz?du mo?e nast?pi? w wyniku z?o?enia przez niego pisemnej rezygnacji.
§ 26
Do zada? Zarz?du nale?y:
o reprezentowanie interesów OSP
o realizowanie uchwa? i wytycznych Walnego Zebrania Cz?onków OSP
o zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków OSP
o niezw?oczne zawiadomienie s?du rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w sk?adzie Zarz?du i Komisji Rewizyjnej
o udzielanie niezb?dnych wyja?nie? organowi nadzoruj?cemu
o opracowanie projektów rocznego planu dzia?alno?ci i bud?etu OSP oraz sk?adanie sprawozda? z ich wykonania Walnemu Zebraniu Cz?onków OSP
o zaci?ganie w imieniu OSP zobowi?za? finansowych i innych zobowi?za? maj?tkowych w zakresie zwyk?ego zarz?du
o przyjmowanie i skre?lanie z listy cz?onków OSP
o przyznawanie wyró?niaj?cym si? cz?onkom OSP dyplomów i nagród oraz wyst?powanie z wnioskami o przyznanie odznacze? i odznak
o tworzenie zespo?u ratowniczego
o organizowanie m?odzie?owej i kobiecej dru?yny OSP, zespo?ów kulturalno-o?wiatowych i sportowych
o dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych cz?onków OSP powierzonych im zada?
o rozstrzyganie sporów mi?dzy cz?onkami, wynikaj?cych z ich przynale?no?ci do OSP
o wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z postanowie? statutu

§ 27
Prezes Zarz?du kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.
§ 28
Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? wed?ug potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i s? zwo?ywane przez prezesa. Na posiedzenia Zarz?du nale?y zaprasza? przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej OSP.
§ 29
Umowy, pe?nomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 30
18. Naczelnik kieruje zespo?em ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i polece?.
19. Do obowi?zków naczelnika nale?y:
 wnioskowanie do zarz?du OSP o wyznaczenie cz?onków OSP do wykonania zada? ratowniczych
 organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia />ratowniczego cz?onków OSP, dru?yny m?odzie?owej i kobiecej
 czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez cz?onków OSP
 kierowanie realizacj? zada? w zakresie ochrony przeciwpo?arowej
 kierowanie dzia?aniami ratowniczymi prowadzonymi si?ami OSP
 dysponowanie sprz?tem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawno?ci?
 opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpo?arowej miejscowo?ci b?d?cej siedzib? OSP oraz dotycz?cych wyposa?enia ratowniczego OSP.

§ 31
Za wzorowe wykonanie zada? ratowniczych przez cz?onków OSP naczelnik mo?e stosowa? nast?puj?ce wyró?nienia:
o pochwa?? ustn?
o pochwa?? w rozkazie naczelnika
o wyst?pienie do Zarz?du OSP o przyznanie nagrody
o sporz?dzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32
Za niew?a?ciwe wykonanie zada? ratowniczych przez cz?onków OSP naczelnik mo?e stosowa? nast?puj?ce ?rodki dyscyplinarne:
o upomnienie ustne
o nagan? w rozkazie naczelnika
o wyst?pienie do Zarz?du OSP o wykluczenie cz?onka z OSP

• KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
0. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zada? nale?y: przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ca?okszta?tu dzia?alno?ci statutowej OSP, ze szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej i op?acania sk?adek cz?onkowskich
 sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocen? dzia?alno?ci OSP
 przedstawianie Zarz?dowi uwag i wniosków dotycz?cych jego dzia?alno?ci
 wnioskowanie o udzielenie Zarz?dowi absolutorium

1. Komisja Rewizyjna OSP mo?e dokooptowa? do swojego sk?adu nowych cz?onków, na miejsce ust?puj?cych, w liczbie nie przekraczaj?cej 1/3 jej sk?adu.
2. Wyga?ni?cie funkcji cz?onka Komisji Rewizyjnej mo?e nast?pi? w wyniku z?o?enia przez niego pisemnej rezygnacji.
3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog?:
 by? cz?onkami Zarz?du, ma??onkami cz?onków tego Zarz?du ani pozostawa? z cz?onkami tego Zarz?du w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia
 by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej
 otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko?ci wy?szej ni? okre?lone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj?cych niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
4. Skazanie cz?onka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej ma, z dniem uprawomocnienia si? wyroku skazuj?cego, skutek taki sam jak odwo?anie zgodnie z § 23 ust. 4.

§ 34
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz?cego.
§ 35
Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du z g?osem doradczym.
Rozdzia? V
MAJ?TEK, FUNDUSZE I DZIA?ALNO?? GOSPODARCZA OSP
§ 36
5. Maj?tek i fundusze OSP powstaj? z:
 sk?adek cz?onkowskich
 dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 dochodów z maj?tku i imprez
 ofiarno?ci publicznej
 wp?ywów z dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli OSP prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu
6. OSP mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug ogólnych zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach i wy??cznie w rozmiarze s?u??cym realizacji celów statutowych OSP.
7. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej i uzyskane fundusze OSP s?u?? w ca?o?ci realizacji celów statutowych i nie mog? by? przeznaczane do podzia?u mi?dzy cz?onków OSP.

§ 37
Zabrania si?:
o udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem OSP w stosunku do jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej \"osobami bliskimi\"
o przekazywania maj?tku OSP na rzecz jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w szczególno?ci je?eli przekazanie to nast?powa? by mia?o bezp?atnie lub na warunkach preferencyjnych
o wykorzystywania maj?tku OSP na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich
o zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie OSP, cz?onkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdzia? VI
ZMIANY STATUTU I ROZWI?ZANIE OSP
§ 38
Zmian? statutu i rozwi?zanie OSP uchwala Walne Zebranie Cz?onków OSP wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej 1 ogólnej liczby cz?onków.
§ 39
1. Wnioski o zmian? statutu i rozwi?zanie OSP mo?e sk?ada? Zarz?d OSP z w?asnej inicjatywy lub na zg?oszone mu ??danie co najmniej 1 ogólnej liczby cz?onków.
2. Zawiadomienie cz?onków OSP o terminie Walnego Zebrania Cz?onków OSP, na którym ma by? rozpatrywany wniosek w sprawie rozwi?zania OSP, powinno by? dor?czone wraz z porz?dkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 40
3. W razie rozwi?zania OSP, Walne Zebranie Cz?onków OSP wyznacza komisj? likwidacyjn? w sk?adzie 3 osób. W przypadku niemo?no?ci zwo?ania Walnego Zebrania Cz?onków OSP, uchwa?? o rozwi?zaniu OSP podejmuje s?d rejestrowy, wyznaczaj?c likwidatora.
4. Pozosta?y po rozwi?zaniu OSP maj?tek, stanowi?cy jej w?asno?? przechodzi na w?asno?? samorz?du terytorialnego.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery