Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 21 Wrze?nia 2021.
Imieniny obchodz?: Jonasz, Mateusz, Mirosław, Hipolit, Daria, Wawrzyniec
Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok
Zarz?d OSP Majdan Królewski zaprasza druhów i sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odb?dzie si? 5 stycznia 2019 roku o godz 18:00 w GOK Majdan Królewski,
Z ?alem zawiadamiamy
Z g??bokim smutkiem i ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci

?.P. Mariana Zi?by


d?ugoletniego Prezesa Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP,
d?ugoletniego Prezesa Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Majdanie Królewskim,

który odszed? na wieczn? s?u?b? dnia 21 kwietnia 2018 r.

Msza ?wi?ta ?a?obna odb?dzie si? dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Ko?ciele pw. ?w. Bart?omieja w Majdanie Królewskim.
SpoKREWnieni s?u?b?
W dniu 26 marca 2018 roku trzech stra?aków ratowników z OSP Majdan Królewski w ramach akcji "SpoKREWnieni s?u?b?" odda?o krew w Mieleckim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to kolejny rok w którym nasi stra?acy-ratownicy w??czaj? si? do tej akcji ( w poprzednim roku akcja przeprowadzona by?a przy Komendzie Wojewódzkiej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie).

Przypominamy i zach?camy :
Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da si? zast?pi? ?adnym innym. Niezb?dna jest w wielu stanach zagro?enia ?ycia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak równie? w leczeniu niedokrwisto?ci towarzysz?cej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki mo?emy ofiarowa? drugiemu cz?owiekowi

Oddawanie krwi nie wi??e si? z ?adnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagro?enia dla Twojego zdrowia czy ?ycia. Krew pobierana jest przy u?yciu sprz?tu jednorazowego u?ytku, przez profesjonalny personel medyczny, wi?c nic Ci nie grozi, a:
-ratujesz ?ycie i zdrowie drugiego cz?owieka,
-za ka?dym razem gdy oddajesz krew masz wykonywane badania laboratoryjne,
-w dniu oddania przys?uguje Ci zwolnienie z pracy, szko?y,
-mo?esz uzyska? zwrot kosztów przyjazdu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub najbli?szego Terenowego Oddzia?u Centrum,
-otrzymujesz czekolady jako ekwiwalent kaloryczny.
1 %
Zawyj? syreny
Podkarpacki Urz?d Wojewódzki w Rzeszowie informuje o ?wiczeniach Wojewódzkiego Zespo?u Zarz?dzania Kryzysowego. Próby alarmów b?d? dwie.

Jutro tj 23 maja w Rzeszowie Wojewódzki Zespó? Zarz?dzania Kryzysowego odb?dzie ?wiczenia pk. "WIS?A 2017". W zwi?zku z tym na terenie województwa b?dzie przeprowadzana próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie próby zostan? wyemitowane dwa sygna?y alarmowe obowi?zuj?ce na obszarze kraju, zgodnie z za??cznikiem do rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania ska?e? i powiadamiania o ich wyst?pieniu oraz w?a?ciwo?ci organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

13.00 – sygna? alarmowy: „og?oszenie alarmu” – modulowany d?wi?k syreny w okresie trzech minut;
13.15 – sygna? alarmowy: „odwo?anie alarmu” – ci?g?y d?wi?k syreny w okresie trzech minut.
OTWP 2017
22 marca 2017 , Gmina Majdan Królewski

1 grupa – uczniowie szkó? podstawowych

I miejsce – Anna Zi?tek – Szko?a Podstawowa w Komorowie
II miejsce – Maciej Dec – Szko?a Podstawowa w Majdanie Królewskim
III miejsce – Jakub Gr?bski – Szko?a Podstawowa w Klatkach
2 grupa – uczniowie szkó? gimnazjalnych
I miejsce – Norbert T?usty – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
II miejsce – Agnieszka Koszycka – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
III miejsce – Maciej Sus – Gimnazjum w Majdanie Królewskim

W turnieju udzia? wzi??o 14 uczniów szkó? podstawowych w Majdanie Królewskim, Krz?tce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie oraz 3 uczniów Gimnazjum w Majdanie Królewskim
Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków OSP w Majdanie Królewskim za rok 2016
W minion? sobot? 7 STYCZNIA 2017 ROKU odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków OSP w Majdanie Królewskim za rok 2016.
Otwarcia zebrania dokona? Prezes Dh Tomasz Wo?osz który po uczczeniu minut? ciszy Druhów którzy odeszli na wieczn? wart? przywita? przyby?ych go?ci.
Zebranie swoj? obecno?ci? zaszczycili: Pose? na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem Przewodnicz?cy Parlamentarnego Zespo?u Stra?aków Zbigniew Chmielowiec, Komendant Wojewódzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie st. bryg Andrzej Babiec, Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kolbuszowej st. bryg Florian Pelczar, V-ce Starostwa Powiatu kolbuszowskiego Wojciech Cebula, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem Przewodnicz?cy Rady Gminy Dh Waldemar Kami?ski, Komendant Gminny ZOSP w Majdanie Królewskim Dh Wies?aw Suszek oraz Pani So?tys El?bieta Wolan.

Nast?pnie V-ce Prezes dh. Benedykt Kozak przedstawi? w formie prezentacji sprawozdania z dzia?alno?ci za 2016 rok, Skarbnik Dh Jan Kozd?ba - sprawozdanie finansowe, przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Dh Leszek Wilk sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a Wiceprezes-naczelnik Dh ?ukasz Stró? plan dzia?alno?ci i finansowy na bie??cy rok.
OSP w Majdanie Królewskim jest jedn? z najstarszych jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim. Powsta?a w 1886 roku. Obecnie zrzesza 45 cz?onków. Na wyposa?eniu jednostki znajduj? si? 2 pojazdy ratowniczo-ga?nicze: ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy Mercedes Benz Atego 1629 ze zbiornikiem wody 4 tys. litrów oraz lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit.
Jednostka posiada sprz?t zarówno do dzia?a? ga?niczych jak i do ratownictwa drogowego, technicznego i przedmedycznego. W roku 2016 jednostka z Majdanu Królewskiego wyje?d?a?a 62 razy do akcji. Z czego 39 razy do po?arów, 21 razy do miejscowych zagro?e?, 1 raz na ?wiczenia i 1 raz do alarmu fa?szywego. 3 razy wyje?d?a?a poza teren gminy - Kopcie-T?cze po?ar stodo?y, Kopcie-Toporów po?ar lasu i Ostrowy Baranowskie po?ar stodo?y. Jest to kolejny rok gdy nasza jednostka wyje?d?a najcz??ciej spo?ródwszystkich jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim.
Z wi?kszych akcji nale?y wymieni? : 2 razy po?ar wrzosowisk i nieu?ytków na poligonie wojskowym na terenie naszej gminy, po?ary domów na ul. Lasowiackiej oraz na ul. Podlasek, powa?ne zderzenie czo?owe 2 pojazdów na DK9.

Po omówieniu sprawozda? oraz planu finansowego i dzia?alno?ci na rok bie??cy Walne Zebranie jednog?o?nie udzieli?o absolutorium zarz?dowi, a tak?e przyj?to plan finansowy i dzia?alno?ci na bie??cy rok.
Nast?pnie g?os zabrali zaproszeni go?cie.

Na koniec zebrania Prezes Dh Tomasz Wo?osz podzi?kowa? wszystkim za przybycie i tradycyjnie zaprosi? na ciep?y posi?ek przygotowany przez Ko?o Gospody? Wiejskich w Majdanie Królewskim.


Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.13.53
Bannery