Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
Organizacja OSP
Organizacja Ochotniczych Stra?y Po?arnych

Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczpospolitej Polskiej dzia?a na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo?arowej oraz statutu Zwi?zku.
Zwi?zek zrzesza ochotnicze stra?e po?arne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie dzia?alno?ci na rzecz ochrony przeciwpo?arowej, propagowania i realizacji dzia?a? statutowych.
Ochotnicza Stra? Po?arna dzia?a na podstawie wy?ej wymienionych przepisów oraz w?asnego statutu. Statut OSP okre?la: siedzib?, teren dzia?ania, cele i sposoby dzia?ania, prawa i obowi?zki cz?onków, w?adze (walne zebranie, zarz?d, komisja rewizyjna), maj?tek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwi?zanie OSP.

Cz?onkami OSP mog? by?:

Osoby fizyczne, maj?ce pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
ma?oletni za zgod? przedstawicieli ustawowych,
osoby prawne.

Cz?onkowie OSP dziel? si? na:

czynnych,
m?odzie?owych dru?yn po?arniczych,
wspieraj?cych,
honorowych.

Cz?onkiem czynnym mo?e by? osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowie? statutu, op?aca sk?adk? cz?onkowsk? i z?o?y?a przyrzeczenie nast?puj?cej tre?ci:
"W pe?ni ?wiadom obowi?zków stra?aka - ochotnika uroczy?cie przyrzekam uczestniczy? w ochronie przeciwpo?arowej maj?tku narodowego, by? zdyscyplinowanym cz?onkiem Ochotniczej Stra?y Po?arnej, dba?ym o jej godno??, ofiarnym i m??nym w ratowaniu ?ycia ludzkiego i mienia."

Cz?onkiem m?odzie?owej dru?yny po?arniczej mo?e zosta? osoba, która uko?czy?a 12 lat, uzyska?a zgod? opiekunów ustawowych i z?o?y?a przyrzeczenie .
Cz?onkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mog? by? wybierani do w?adz OSP. MDP mog? by? ?rodowiskowe oraz tworzone w szko?ach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP okre?la regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarz?d G?ówny ZOSP RP.

Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna wspó?dzia?aj?ca w rozwój OSP, wspieraj?ca finansowo lub w innej formie jej dzia?alno??.
Cz?onek wspieraj?cy-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczy? w walnym zebraniu cz?onków OSP i by? wybieranym do w?adz OSP, korzysta? z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP.

Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? cz?onek OSP szczególnie zas?u?ony dla ochrony przeciwpo?arowej.
Godno?? cz?onka honorowego nadaje walne zebranie. Cz?onkowie honorowi nie op?acaj? sk?adek cz?onkowskich.

Cz?onkowie czynni i honorowi maj? prawo:
wybiera? i by? wybierani do w?adz OSP,
uczestniczy? w walnym zebraniu z prawem g?osu,
wysuwa? postulaty i wnioski wobec w?adz OSP,
korzysta? z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP,
u?ywa? munduru i odznak.

Do obowi?zków cz?onka czynnego nale?y:
aktywnie uczestniczy? w dzia?alno?ci OSP,
przestrzega? postanowie? statutu OSP, jak te? regulaminów i uchwa? w?adz OSP,
podnosi? poziom wiedzy po?arniczej przez udzia? w szkoleniu fachowym,
dba? o mienie OSP,
regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

Zarz?d OSP spo?ród cz?onków czynnych tworzy jednostk? operacyjno - techniczn?.

Cz?onkostwo ustaje na skutek:
dobrowolnego wyst?pienia z OSP,
wykluczenia przez w?adze OSP z powodu prowadzenia dzia?alno?ci sprzecznej z postanowieniami statutu OSP,
skre?lenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op?at? sk?adek cz?onkowskich za okres przekraczaj?cy 1 rok,
likwidacji OSP,
?mierci,
likwidacji osoby prawnej b?d?cej cz?onkiem wspieraj?cym.

W?adzami OSP s?:
walne zebranie - najwy?sza w?adza OSP,
zarz?d - 5 do 9 cz?onków wybranych przez walne zebranie,
komisja rewizyjna - 3 cz?onków wybranych przez walne zebranie.


Do kompetencji walnego zebrania nale?y:
podejmowanie uchwa? o zmianach i rozwi?zaniu OSP,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarz?du i komisji rewizyjnej z ich dzia?alno?ci,
uchwalanie rocznego planu dzia?alno?ci i bud?etu OSP,
ustalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
podejmowanie uchwa? w sprawie udzielania absolutorium dla ust?puj?cego zarz?du na wniosek komisji rewizyjnej,
rozpatrywanie odwo?a? od decyzji zarz?du oraz innych spraw i wniosków zg?oszonych przez cz?onków OSP,
podejmowanie uchwa? o wyst?pieniu ze Zwi?zku OSP RP,
podejmowanie uchwa? w prawach nabycia i zbytu ?rodków trwa?ych,
podejmowanie uchwa? w sprawie przyj?cia zapisów i darowizn,
wybieranie i delegowanie cz?onka OSP w sk?ad w?adz ZOSP RP.

Zarz?d wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika stra?y, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a tak?e mo?e wybra? gospodarza, kronikarza i zast?pc? naczelnika stra?y.
Naczelnik stra?y sprawuje funkcj? wiceprezesa.

Do zada? zarz?du nale?y:
reprezentowanie interesów OSP
, realizowanie uchwa? i wytycznych walnego zebrania,
zwo?ywanie walnego zebrania,
niezw?oczne zawiadamianie s?du rejonowego i organu nadzoruj?cego o zmianie statutu,
informowanie s?du rejonowego i organu prowadz?cego o swoim sk?adzie, miejscu zamieszkania cz?onków, a tak?e o adresie siedziby OSP,
udzielanie wyja?nie? organowi nadzoruj?cemu oraz udzielanie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów zwi?zanych z jej dzia?alno?ci?,
opracowywanie projektów rocznego planu dzia?alno?ci i bud?etu OSP oraz sk?adanie sprawozda? z ich wykonania walnemu zebraniu,
zaci?ganie w imieniu OSP zobowi?za? finansowych,
przyjmowanie i skre?lanie z listy cz?onków OSP,
przyznawanie wyró?niaj?cym si? cz?onkom dyplomów i nagród oraz wyst?powanie z wnioskami o przyznanie odznacze? i odznak,
organizowanie m?odzie?owych i kobiecych dru?yn OSP, zespo?ów kulturalno - o?wiatowych i sportowych,
rozstrzyganie sporów mi?dzy cz?onkami, wynikaj?cych z ich przynale?no?ci do OSP,
wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z postanowie? statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
Prezes zarz?du reprezentuje OSP na zewn?trz i kieruje ca?okszta?tem prac zarz?du.

Naczelnik stra?y kieruje jednostk? operacyjno - taktyczn? jednoosobowo w formie rozkazów i polece?.
Do naczelnika stra?y nale?y:
wnioskowanie do zarz?du OSP o wyznaczenie cz?onków OSP do wykonywania zada? operacyjno - technicznych, organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia po?arowego cz?onków OSP, dru?yn m?odzie?owych i kobiecych OSP,
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej cz?onków OSP,
kierowanie przeciwpo?arow? dzia?alno?ci? zapobiegawcz?,
kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - ga?niczych,
dysponowanie sprz?tem i urz?dzeniami po?arniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawid?owej eksploatacji i konserwacji,
opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciw po?arowej miejscowo?ci oraz wyposa?enia OSP w sprz?t techniczny i inne ?rodki,

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zada? nale?y:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ca?okszta?tu dzia?alno?ci statutowej OSP za szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej i op?acania sk?adek cz?onkowskich, sk?adanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocen? dzia?alno?ci OSP,
przedstawianie zarz?dowi uwag i wniosków dotycz?cych jego dzia?alno?ci,
wnioskowanie o udzielanie absolutorium ust?puj?cemu zarz?dowi.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery